Έρευνα και στρατηγικός σχεδιασμός

ΕΝΕΑ  PROJECT SERVICES
Νίκος Τελλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τεχνικό Γραφείο


 

Διερεύνηση των δεδομένων της επιχείρησης σε συνδυασμό με έρευνα αγοράς και επιλογή των βασικών αρχών σχεδιασμού της επένδυσης.

Αξιολόγηση και επιλογή των  κατάλληλων μεθόδων και προδιαγραφών εξοπλισμού παραγωγής με κριτήρια κόστους / απόδοσης και επιπέδου αυτοματισμού. 

Αρχικός σχεδιασμός του έργου και διάταξη χώρων και εξοπλισμού με όλες τις βασικές υπηρεσίες ( engineering ).

Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για διερεύνηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης μετά την επένδυση και βελτιστοποίηση της με την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων.

Προμελέτες κτιριακών και εγκαταστάσεων, αρχικές προμετρήσεις ποσοτήτων και υλικών για σύνταξη προϋπολογισμού κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων και βοηθητικού εξοπλισμού.  

Επιλογή εξοπλισμού και συλλογή προσφορών για ολοκλήρωση προϋπολογισμού.  Εξέταση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου και πρόβλεψη για απάλειψη τους, σύμφωνα με ειδική περιβαλλοντική μελέτη.

Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης και σε συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες οικονομολόγους για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους ή Κανονισμούς της Ε.Ε ( Μέτρο 123 Α Μπαλτατζής) ή και άλλα Κοινοτικά προγράμματα.