Προγραμματισμός και η οργάνωση

ΕΝΕΑ  PROJECT SERVICES
Νίκος Τελλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τεχνικό Γραφείο


 

Η επιλογή των μεθόδων κατασκευής, των υλικών και του εξοπλισμού, καθορίζονται κατά την εκπόνηση της τεχνικής περιγραφής και των αναλυτικών προδιαγραφών. 

Αυτό, σε συνδυασμό με τα πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, τα σχέδια και τεύχη παραγγελίας εξοπλισμού, οδηγούν στην εκπόνηση των αναλυτικών προμετρήσεων, αναλυτικού και συνοπτικού προϋπολογισμού, αναλυτικού τιμολογίου του έργου και τευχών δημοπράτησης.

Παράλληλα καταστρώνεται και βελτιστοποιείται ο χρονικός προγραμματισμός του έργου και της επένδυσης με τη χρήση ειδικού λογισμικού, όπου καταχωρούνται και συνδέονται όλες οι εργασίες, χρόνος και κόστος, και περιγράφονται γραφικά με διαγράμματα. 

Αυτή η οπτική απεικόνιση δίνει μια συνολική εικόνα στον πελάτη για τις κρίσιμες επιλογές, τις απαιτούμενες χρονικές συμπτώσεις για ορισμένες εργασίες (παραγγελίες υλικών, πιστοποιήσεις, κ.λ.π.) και βεβαίως τον εκτιμούμενο με σημαντική ακρίβεια χρόνο αποπεράτωσης.  Η ευελιξία που προκύπτει, δίνει τη δυνατότητα διαρκούς ενημέρωσης / αναθεώρησης κατά τη κατασκευαστική περίοδο ώστε να ελέγχονται οι αποκλίσεις και να προλαμβάνονται λάθη.

Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνται άλλα προγράμματα ώστε να γίνει υπολογισμός της ροής των κεφαλαίων, σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και τις εισροές / εκροές, ώστε μετά από διαφορετικά σενάρια να διαμορφωθεί το βέλτιστο ταμειακό πρόγραμμα ( cash flow ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολύπλοκα χρηματοδοτικά σχήματα ( ίδια κεφάλαια, δάνεια, έσοδα από τη λειτουργία της επιχείρησης, πρόσθετες εκροές, κ.λ.π.) είναι πολύ σημαντικός παράγοντας όσον αφορά το τελικό κόστος του έργου ( χρηματοοικονομικό + κατασκευαστικό ) ή βελτιστοποίηση του χρονικού προγραμματισμού και η οργάνωση της κατασκευής.  Σε διαφορετική περίπτωση ο επενδυτής εγκλωβίζεται σε μια ‘περιπέτεια’ η οποία δεν είναι γνωστό πόσο θα του κοστίσει τελικά, και πότε και με τι ποιότητα θα ολοκληρωθεί.